Monday, 21/09/2020 - 07:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Yên Bái và Sở GD&ĐT Yên Bái về bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức bồi d­ưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức bồi d­ưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường MN, TH, THCS, TH&THCS, thành phố Yên Bái.

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019

Đợt bồi dưỡng được chia làm 5 lớp với thời gian bồi dưỡng từ ngày 22/8/2019 đến ngày 26/8/2019 với sự tham gia của 1.192  học viên.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền – Giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học thay mặt các học viên phát biểu ý kiến.

Các nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2019 tập trung ở 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị: Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chuyên đề 2: Thông tin, tuyên truyền về kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền nội dung kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và đảng bộ thành phố 7 tháng đầu năm 2019.

Chuyên đề 3: Phổ biến Đề án xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025 ban hành theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg, ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Phổ biến Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Yên Bái “tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” giai đoạn 2019 – 2025; Phổ biến, triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh Yên Bái (từ năm học 2019 - 2020).

Đồng chí Hà Thị Sinh – UV BTV Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đang triển khai chuyên đề 01.

Sau khi hoàn thành đợt bồi dưỡng, các đồng chí CBQL, GV, NV sẽ tham gia viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Qua đợt bồi dưỡng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trong thành phố về việc học tập lý luận chính trị, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, kỹ năng ứng xử trong các cơ sở giáo dục - đào tạo. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

          Nguyễn Ngọc Hà – Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái   


Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà - Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái
Nguồn:Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết