STT

TÊN THỦ TỤC

1

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

2

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

3

Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

4

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

5

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

6

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

7

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

8

Giải thể trường tiểu học

9

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

10

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

11

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

12

Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

13

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

14

Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

15

Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

16

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

17

Giải thể trường trung học cơ sở

18

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

19

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

20

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

21

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

22

Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

23

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

24

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

25

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (phòng GD-ĐT bằng THCS)

26

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Phòng GD-ĐT bằng THCS)

27

Thủ tục Xét cấp, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

28

Thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

29

Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

30

Thủ tục Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

31

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

32

Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

33

Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

34

Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

35

Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

36

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

37

Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

38

Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

39

Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

40

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

41

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

42

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

43

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

44

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

45

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

46

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

47

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

48

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

49

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

50

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

51

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

52

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

53

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

54

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, chuẩn QG